Klachtenprocedure

De NVST wil de zorg die u ontvangt van onze therapeuten voortdurend verbeteren. U kunt ons daarbij helpen.

Als beroepsvereniging streven wij ernaar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij de door u gekozen NVST therapeut. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de behandeling die u heeft gehad of over de manier waarop de therapeut u bejegend heeft.

In dat geval kan het zijn dat u de behoefte heeft om hierover met een onafhankelijke persoon te praten en/of te onderzoeken of u hierover mogelijk een klacht wilt indienen. Een klacht indienen klinkt misschien negatief, maar de NVST ziet een klacht als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

U kunt uw klacht zowel schriftelijk als telefonisch indienen. Bij voorkeur eerst bij de betrokkene zelf, of anders via de klachtenfunctionaris. Klik hier voor het stappenplan.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

De klachtenfunctionaris kunt u bereiken via Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. U kunt Quasir bereiken op de volgende wijze:

  • mail: bemiddeling@quasir.nl,a.v. coördinator Klachtenbemiddeling
  • telefoon: 06-48445538
  • post: Quasir, t.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.

De klachtenfunctionaris kan u op de hoogte brengen van de mogelijkheden die u heeft voor uw situatie.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. De klachtenfunctionaris probeert u en de betrokkene d.m.v. bemiddeling, hoor en wederhoor bij elkaar te brengen. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenreglement

Om te zorgen dat uw klacht zo goed mogelijk behandeld wordt is een klachtenreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij dit op zullen pakken. U kunt dit reglement opvragen bij de klachtenfunctionaris.

De wetgeving

Wetgeving rondom klachten is geregeld in de Wkkgz, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. U kunt deze wet terug vinden op: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/32402_wet_kwaliteit_klachten_engeschillenzorg

KLACHTENBEHANDELING
IN 8 STAPPEN:

STAP 1: MINNELIJKE KLACHTENBEHANDELING
U bent ontevreden maar wilt nog niet formeel een klacht indienen. U bespreekt dit allereerst met uw therapeut. Komt u er niet uit, dan volgt stap 2.
STAP 2: HET GESPREK MET DE KLAGER
U kiest, indien gewenst, ervoor om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris (hierna te noemen KF) van Quasir. U kunt de KF bereiken op telefoonnummer 06-48 44 55 38. De KF hoort de klacht aan en laat u hierop reflecteren. Vaak is het bieden van een luisterend oor al voldoende om het gevoel van onvrede weg te nemen. Zo niet, bespreekt de KF mogelijke vervolgstappen.
STAP 3: HET GESPREK MET DE AANGEKLAAGDE
KF luistert naar het verhaal van de therapeut. KF houdt u en de therapeut op de hoogte van de voortgang van het proces van de klachtenbehandeling.
STAP 4: ALS DE PARTIJEN ER NIET SAMEN UITKOMEN
Indien u en de therapeut dit wensen bemiddelt KF tussen beide partijen. Voor bemiddeling is instemming nodig van beide partijen. KF neemt hierbij een volstrekt onafhankelijke positie in. KF zorgt voor hoor en wederhoor en behandelt informatie strikt vertrouwelijk.
STAP 5: HET BEMIDDELINGSGESPREK
De KF is onafhankelijk voorzitter tijdens het bemiddelingsgesprek, begeleidt het gesprek en
schrijft de afspraken op die u en de therapeut met elkaar maken. In een vragende vorm probeert de
KF om beide partijen nader tot elkaar te laten komen. De klacht wordt niet beoordeeld, u en de therapeut zoeken gezamenlijk naar een passende afhandeling die recht doet aan beide belangen.
Klachten behandeling in 8 stappen 2021 2/2
STAP 6: HET VERVOLGTRAJECT
Bereiken u en de therapeut geen oplossing ondanks de bemiddeling? Dan onderzoekt de KF
samen met u welke vervolgstappen er nog mogelijk en gewenst zijn.
STAP 7: SCHRIFTELIJKE BEHANDELING
U kunt de klacht schriftelijk sturen aan de therapeut waartegen de klacht gericht is. De KF ondersteunt u bij het formuleren van de klacht. De therapeut is verplicht om binnen zes weken te antwoorden.
STAP 8: GESCHILLENINSTANTIE
Kunt u zich niet vinden in de antwoorden van de therapeut? Dan wijst KF u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de geschilleninstantie waarbij de therapeut is aangesloten.