Algemene Voorwaarden

Praktijklogo                                                                                       

 

AKey2BFit

 Praktijknaam:

 Complementair Therapeut Peters AKey2BFit

 A.J.M. Peters

 Prof. Aalberselaan 22

 2211 BH Noorwijkerhout

 e-mailadres:

 massagepraktijkpeters@gmail.com

 website:  

                                                                                                    www.AKey2BFit.nl                                                                                                                                            

Kamer van Koophandel nummer:     27343776

  

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Massagepraktijk Peters AKey2BFit en de cliënt / de cliënten.

 

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft

afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een

behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

 

 1. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
 2. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de

                   verhouding therapeut – cliënt.

 1.   De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en

      behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd.

 

 1. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden

               worden beëindigd:

 1. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;
 2. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessies meer wil afspreken;
 3. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven.
 4. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-

overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de

therapeut;

 1. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de

competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-

indicaties.

 

 

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een

               termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders 

               afgesproken tussen therapeut en cliënt.

 

 

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie

               afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent in het algemeen af

              nadat de factuur per email is verzonden of door contant betaling zoals samen is afgesproken.

 

 1. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies met twee personen

               anderhalf uur en maximaal tweeënhalf uur. Deze tijd geldt ook voor EMDR sessies.

 

 1. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe

               overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

 

 1. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee werkdagen van te voren te

               worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening

               indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, mits er sprake is van ziek worden en veiligheid             

              dan uitgangspunt is en er dan geen factuur wordt verzonden. Alleen indien cliënt niet komt en geen  

              relevante reden kan worden aangegeven, zal er een factuur worden verzonden met vermelding “niet

              nagekomen afspraak”, .

De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er geen inzagerecht voor nabestaanden. Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.              

 

 1. De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden

               alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten)

               overhandigd of medegedeeld.

 

 1. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van

               het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt.

               Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt

               afgesproken uurtarief.

 

 1. De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie NVST/RBCZ/BATC .

               De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich

               met klachten over de therapeut bij deze beroepsorganisatie melden (e-mailadres). De

               therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren

               Complementaire Zorg (RBCZ) en beroepsorganisatie : Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument(BATC).

 

 1. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw/gastheer (de  therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

 

 1. Complementair Therapeut Peters AKey2BFit is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die

               zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel

 doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

 

 1. De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Complementair Therapeut Peters AKe2BFit kunnen lezen op de website van praktijk Complementair Therapeut Peters AKey2BFit – www.AKey2BFit.nl – en cliënt ( e ) stemt in met dit privacyreglement.

 

 1. Complementair Therapeut Peters AKey2BFit is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan

               eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de   

               (straatnaam en huisnummer en plaatsnaam), noch voor andere schade ontstaan door

               het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.